Cloudflare防火墙规则
侧边栏壁纸
 • 累计撰写 75 篇文章
 • 累计收到 21 条评论

Cloudflare防火墙规则

逍遥博客
2022-04-05 / 4 评论 / 6 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2023年09月22日,已超过248天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

CF向免费版用户提供了5条防火墙规则,可在防火墙-防火墙规则处进行配置。自定义防火墙规则的目的,就是圈定包含一定特征(如IP、UA、地域、提供商等)的可疑对象,并对其进行验证码质询或阻止访问。充分认识这个目标,后续的所有逻辑都将围绕它来展开。

防火墙规则的触发机制是自上而下触发一次,高优先级的规则要放在上部。在规则设置中需要灵活组合匹配条件,and需要全部满足、or为满足任一条件。下文提供的匹配规则,请通过编辑表达式功能修改并输入。

在开始配置防火墙规则之前,请先前往防火墙-设置下,将Privacy Pass支持关闭,以避免一种绕过质询的可能(尽管如此,免费版的CAPTCHA依然存在可绕过的方式,所以在较严重的情况下应适当选择阻止部分访问)。

Test

 1. 有人觉得允许合法机器人应该放到第5位优先级,我还是觉得应该放在第一位,你还是自己考虑一下优先级吧,也许我是错的

(cf.client.bot)

2.这里我设置的危险分数是2,如果觉得误杀率高,可以将危险分数提高到5

(cf.threat_score gt 2 and not cf.client.bot)

 1. 平时就开质询吧,遭受攻击的时候直接阻止

(ip.geoip.asnum in {10026 10453 11351 11426 11691 12076 1215 1216 1217 12271 12334 12367 12874 12876 12989 131090 131106 131138 131139 131140 131141 131293 131428 131444 131477 131486 131495 132196 132203 132509 132510 132513 132591 132839 133024 133199 133380 133478 133492 133746 133752 133774 133775 133776 133905 133929 134238 134327 134760 134761 134763 134764 134769 134770 134771 134835 134963 135061 135290 135300 135330 135377 135629 137693 137697 137699 137753 137784 137785 137787 137788 137876 137969 138366 138407 138607 138915 138949 138950 138952 138982 138994 139007 139018 139124 139144 139201 139203 139220 139316 139327 139726 139887 140096 140596 14061 140701 140716 140717 140720 140723 140979 141157 14117 141180 14140 142570 14576 14618 149167 15169 16276 16509 16591 16629 17043 174 17428 17707 177453 177549 17788 17789 17790 17791 18013 18228 18403 18450 18599 18734 18978 195 19527 197099 19740 197540 198047 198651 199490 199506 199524 199883 200756 201094 201978 202053 20207 202675 203087 204601 204720 20473 20552 20554 206092 206204 206791 206798 207319 207400 207590 208425 208556 20860 209 211914 212708 213251 213375 21704 21769 21859 21887 22773 22884 23468 23724 23885 23959 23969 24088 24192 24424 24429 24940 2497 25429 25697 25820 25935 25961 26160 262187 263022 263196 263639 263693 264344 264509 26496 265443 265537 266706 267784 26818 269939 270110 27715 28429 28431 28438 28725 29066 2914 29286 29287 29802 30083 30823 31122 31235 31400 31898 32097 32098 3223 32505 3255 32613 3269 328608 3326 3329 34081 34248 34549 3457 3462 34947 35070 35212 35320 35540 35593 35804 35816 35908 35916 3598 36351 36352 36384 36385 36444 36492 36806 37963 37969 38001 38197 38283 38365 38538 38587 38588 38627 39284 394699 395003 395936 395954 395973 398101 40065 40676 40788 41009 41096 41264 41378 4184 4190 42652 42905 43289 43624 43989 45011 45012 45062 45076 45085 45090 45102 45102 45102 45103 45104 45139 45458 45566 45576 45629 45753 45899 45932 4637 46484 46844 4694 47232 47285 4755 4785 4788 47927 48024 48024 4816 4826 48337 4835 48905 49327 49588 49981 50297 50340 5056 50837 51852 52000 52228 52341 53089 54463 54538 54574 54600 54854 54994 55158 55330 55720 55799 55924 55933 55960 55967 55990 55992 56005 56011 5610 56109 5617 56222 57613 577 58073 58199 58461 58466 58519 58543 58563 58593 58772 58773 58774 58775 58776 58844 58854 58862 58879 59019 59028 59048 59050 59051 59052 59053 59054 59055 59067 59077 59374 60068 60592 60631 60798 61154 61317 61348 61577 61853 62044 62240 62468 62785 62904 63018 63023 63075 63288 63314 63545 63612 63620 63631 63655 63677 63678 63679 63727 63728 63729 63835 63838 63888 63916 63949 64050 6471 6584 6830 6876 6877 6939 7029 7224 7303 7489 7552 7684 792 793 794 8068 8069 8070 8071 8074 8075 8100 8220 8560 8881 8987 9009 9299 9312 9370 9534 9678 9952 9984} and not cf.client.bot) or (ip.src in $badip)

4.

(http.user_agent contains "fuck") or (http.user_agent contains "lient" and http.user_agent contains "ttp") or (http.user_agent contains "java") or (http.user_agent contains "Joomla") or (http.user_agent contains "libweb") or (http.user_agent contains "libwww") or (http.user_agent contains "PHPCrawl") or (http.user_agent contains "PyCurl") or (http.user_agent contains "python") or (http.user_agent contains "wrk") or (http.user_agent contains "hey/") or (http.user_agent contains "Acunetix") or (http.user_agent contains "apache") or (http.user_agent contains "BackDoorBot") or (http.user_agent contains "cobion") or (http.user_agent contains "masscan") or (http.user_agent contains "FHscan") or (http.user_agent contains "scanbot") or (http.user_agent contains "Gscan") or (http.user_agent contains "Researchscan") or (http.user_agent contains "WPScan") or (http.user_agent contains "ScanAlert") or (http.user_agent contains "Wprecon") or (http.user_agent contains "virusdie") or (http.user_agent contains "VoidEYE") or (http.user_agent contains "WebShag") or (http.user_agent contains "Zeus") or (http.user_agent contains "zgrab") or (http.user_agent contains "zmap") or (http.user_agent contains "nmap") or (http.user_agent contains "fimap") or (http.user_agent contains "ZmEu") or (http.user_agent contains "ZumBot") or (http.user_agent contains "Zyborg") or (http.user_agent contains "attachment") or (http.user_agent eq "undefined") or (http.user_agent eq "")

5.

(http.user_agent contains "Abonti") or (http.user_agent contains "admantx") or (http.user_agent contains "aipbot") or (http.user_agent contains "AllSubmitter") or (http.user_agent contains "Backlink") or (http.user_agent contains "backlink") or (http.user_agent contains "Badass") or (http.user_agent contains "Bigfoot") or (http.user_agent contains "blexbot") or (http.user_agent contains "Buddy") or (http.user_agent contains "CherryPicker") or (http.user_agent contains "cloudsystemnetwork") or (http.user_agent contains "cognitiveseo") or (http.user_agent contains "Collector") or (http.user_agent contains "cosmos") or (http.user_agent contains "CrazyWebCrawler") or (http.user_agent contains "Crescent") or (http.user_agent contains "Devil") or (http.user_agent contains "domain" and http.user_agent contains "spider") or (http.user_agent contains "domain" and http.user_agent contains "stat") or (http.user_agent contains "domain" and http.user_agent contains "Appender") or (http.user_agent contains "domain" and http.user_agent contains "Crawler") or (http.user_agent contains "DittoSpyder") or (http.user_agent contains "Konqueror") or (http.user_agent contains "Easou") or (http.user_agent contains "Yisou") or (http.user_agent contains "Etao") or (http.user_agent contains "mail" and http.user_agent contains "olf") or (http.user_agent contains "mail" and http.user_agent contains "spider") or (http.user_agent contains "exabot.com") or (http.user_agent contains "getintent") or (http.user_agent contains "Grabber") or (http.user_agent contains "GrabNet") or (http.user_agent contains "HEADMasterSEO") or (http.user_agent contains "heritrix") or (http.user_agent contains "htmlparser") or (http.user_agent contains "hubspot") or (http.user_agent contains "Jyxobot") or (http.user_agent contains "kraken") or (http.user_agent contains "larbin") or (http.user_agent contains "ltx71") or (http.user_agent contains "leiki") or (http.user_agent contains "LinkScan") or (http.user_agent contains "Magnet") or (http.user_agent contains "Mag-Net") or (http.user_agent contains "Mechanize") or (http.user_agent contains "MegaIndex") or (http.user_agent contains "Metasearch") or (http.user_agent contains "MJ12bot") or (http.user_agent contains "moz.com") or (http.user_agent contains "Navroad") or (http.user_agent contains "Netcraft") or (http.user_agent contains "niki-bot") or (http.user_agent contains "NimbleCrawler") or (http.user_agent contains "Nimbostratus") or (http.user_agent contains "Ninja") or (http.user_agent contains "Openfind") or (http.user_agent contains "Page" and http.user_agent contains "Analyzer") or (http.user_agent contains "Pixray") or (http.user_agent contains "probethenet") or (http.user_agent contains "proximic") or (http.user_agent contains "psbot") or (http.user_agent contains "RankActive") or (http.user_agent contains "RankingBot") or (http.user_agent contains "RankurBot") or (http.user_agent contains "Reaper") or (http.user_agent contains "SalesIntelligent") or (http.user_agent contains "Semrush") or (http.user_agent contains "SEOkicks") or (http.user_agent contains "spbot") or (http.user_agent contains "SEOstats") or (http.user_agent contains "Snapbot") or (http.user_agent contains "Stripper") or (http.user_agent contains "Siteimprove") or (http.user_agent contains "sitesell") or (http.user_agent contains "Siphon") or (http.user_agent contains "Sucker") or (http.user_agent contains "TenFourFox") or (http.user_agent contains "TurnitinBot") or (http.user_agent contains "trendiction") or (http.user_agent contains "twingly") or (http.user_agent contains "VidibleScraper") or (http.user_agent contains "WebLeacher") or (http.user_agent contains "WebmasterWorldForum") or (http.user_agent contains "webmeup") or (http.user_agent contains "Webster") or (http.user_agent contains "Widow") or (http.user_agent contains "Xaldon") or (http.user_agent contains "Xenu") or (http.user_agent contains "xtractor") or (http.user_agent contains "Zermelo")(cf.client.bot)

2.

(cf.threat_score gt 2 and not cf.client.bot)

 1. 增加了凉心云 套路云 菊花云 京东云 常见IDC机房的 ASN

(ip.geoip.asnum in {10026 10453 11351 11426 11691 12076 1215 1216 1217 12271 12334 12367 12874 12876 12989 131090 131106 131138 131139 131140 131141 131293 131428 131444 131477 131486 131495 132196 132203 132509 132510 132513 132591 132839 133024 133199 133380 133478 133492 133746 133752 133774 133775 133776 133905 133929 134238 134327 134760 134761 134763 134764 134769 134770 134771 134835 134963 135061 135290 135300 135330 135377 135629 137693 137697 137699 137753 137784 137785 137787 137788 137876 137969 138366 138407 138607 138915 138949 138950 138952 138982 138994 139007 139018 139124 139144 139201 139203 139220 139316 139327 139726 139887 140096 140596 14061 140701 140716 140717 140720 140723 140979 141157 14117 141180 14140 142570 14576 14618 149167 15169 16276 16509 16591 16629 17043 174 17428 17707 177453 177549 17788 17789 17790 17791 18013 18228 18403 18450 18599 18734 18978 195 19527 197099 19740 197540 198047 198651 199490 199506 199524 199883 200756 201094 201978 202053 20207 202675 203087 204601 204720 20473 20552 20554 206092 206204 206791 206798 207319 207400 207590 208425 208556 20860 209 211914 212708 213251 213375 21704 21769 21859 21887 22773 22884 23468 23724 23885 23959 23969 24088 24192 24424 24429 24940 2497 25429 25697 25820 25935 25961 26160 262187 263022 263196 263639 263693 264344 264509 26496 265443 265537 266706 267784 26818 269939 270110 27715 28429 28431 28438 28725 29066 2914 29286 29287 29802 30083 30823 31122 31235 31400 31898 32097 32098 3223 32505 3255 32613 3269 328608 3326 3329 34081 34248 34549 3457 3462 34947 35070 35212 35320 35540 35593 35804 35816 35908 35916 3598 36351 36352 36384 36385 36444 36492 36806 37963 37969 38001 38197 38283 38365 38538 38587 38588 38627 39284 394699 395003 395936 395954 395973 398101 40065 40676 40788 41009 41096 41264 41378 4184 4190 42652 42905 43289 43624 43989 45011 45012 45062 45076 45085 45090 45102 45102 45102 45103 45104 45139 45458 45566 45576 45629 45753 45899 45932 4637 46484 46844 4694 47232 47285 4755 4785 4788 47927 48024 48024 4816 4826 48337 4835 48905 49327 49588 49981 50297 50340 5056 50837 51852 52000 52228 52341 53089 54463 54538 54574 54600 54854 54994 55158 55330 55720 55799 55924 55933 55960 55967 55990 55992 56005 56011 5610 56109 5617 56222 57613 577 58073 58199 58461 58466 58519 58543 58563 58593 58772 58773 58774 58775 58776 58844 58854 58862 58879 59019 59028 59048 59050 59051 59052 59053 59054 59055 59067 59077 59374 60068 60592 60631 60798 61154 61317 61348 61577 61853 62044 62240 62468 62785 62904 63018 63023 63075 63288 63314 63545 63612 63620 63631 63655 63677 63678 63679 63727 63728 63729 63835 63838 63888 63916 63949 64050 6471 6584 6830 6876 6877 6939 7029 7224 7303 7489 7552 7684 792 793 794 8068 8069 8070 8071 8074 8075 8100 8220 8560 8881 8987 9009 9299 9312 9370 9534 9678 9952 9984} and not cf.client.bot)

4.欧阳的IP黑名单

(ip.src in $badip and not cf.client.bot)

5.

https://github.com/XMD0718/cloudflare-block-bad-bot-ruleset

0

评论 (4)

取消
 1. 头像
  3法师无法
  Windows 10 · Google Chrome

  写的什么玩意啊就显示隐藏的还回复显示

  回复
  1. 头像
   逍遥阁博客 作者
   Windows 10 · Google Chrome
   @ 3法师无法

   该写的都写完了 就隐藏了个黑名单的IP 看不懂无所谓 乱喷人就只能显得你很无知了 白嫖还一副理所当然的样子可不是很好的习惯

   回复
 2. 头像
  DemoHits
  Windows 10 · Google Chrome

  强的,这就去试试

  回复
 3. 头像
  雨呢
  Android · Google Chrome

  学习学习

  回复
Blog逍遥阁博客